Obchodní podmínky pro dárce používající portál Stromeček Pro


KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, IČO 00553115, DIČ CZ699001996, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326 (dále jen „Provozovatel“), je mj. provozovatelem portálu Stromeček Pro (dále jen „Portálu“) (viz www.stromecek.pro), který umožňuje dárcům (dále jen „Dárce“) darovat finanční prostředky (dále jen „Dar“) neziskovým organizacím prostřednictvím bankovního převodu nebo platební brány.

Dárce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Provozovatelem, jakož i vztahy mezi ním a Neziskovou organizací řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

Veškeré informace a osobní údaje poskytnuté Dárcem Provozovateli na Portálu jsou důvěrné. Dárce souhlasí s tím, aby tyto údaje byly předány Neziskové organizaci za účelem identifikace daru.

Dárce má možnost poskytnout Dar Neziskové organizaci pomocí platebních metod, které nabízí Portál, a zároveň má danou platební metodu povolenu příslušná Nezisková organizace.

Portál nabízí zejména následující platební metody: jednorázová platba pomocí platební brány (dle obchodních podmínek konkrétního poskytovatele nebo dárcovského portálu), platba převodem z běžného účtu.

Dárce má možnost požádat o zaslání potvrzení o daru. V tomto případě Dárce poskytne všechny údaje pro doručení. Potvrzení o daru pošle Nezisková organizace. Částku Daru si Dárce může na základě potvrzení o daru odečíst od základu daně v případě, že Dárce splní příslušné podmínky zákona o daních z příjmů. Dárce má možnost si v případě ztráty potvrzení toto vyžádat přímo od dané Neziskové organizace.

Dárce úhradou Daru potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, přijímá je a svůj Dar poskytuje v souladu s nimi. Dárce zároveň prohlašuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé, a že je tím, kdo Dar poskytl, a že je tak oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro účely daně z příjmů.

Dárce úhradou Daru také potvrzuje, že darované prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Dárce si je vědom, že mu úhradou Daru nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Provozovatele ani Neziskové organizace nebo jiných osob.

Za způsob užití Daru plně odpovídá Nezisková organizace v souladu s veřejně prospěšným účelem sbírky.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, těchto Podmínek nebo smluv ze strany kterékoliv Neziskové organizace nebo kteréhokoliv Dárce.

Tyto Podmínky mohou být jednostranně měněny a doplňovány Provozovatelem s tím, že taková změna nabude účinnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění takové změny na webu www.stromecek.pro. V případě, že Dárce nebude souhlasit s jakoukoli takovou změnou, je povinen tuto skutečnost Provozovateli sdělit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího uveřejnění.

Tyto podmínky jsou účinné ode dne 1. prosince 2017.

KPMG Česká republika, s.r.o.
O KPMG Česká Republika

KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, v současné době má více než 900 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. Společnost poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva.

Jako součást celosvětové sítě poradenských společností může KPMG Česká republika využít znalosti a zkušenosti více než 189 tisíc odborníků, kteří působí ve 152 státech světa.

Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje.